OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

realizovaná realitnou kanceláriou Compass + s.r.o.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť Compass + s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“).

I. Informácie o Správcovi osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Compass + s.r.o., IČO: 52 180 271, sídlo: Exnárová 803/13, 040 22 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: , email: info@compassreal.sk (ďalej len „Správca“).

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov
dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať emailom na info@compassreal.sk alebo písomne na adrese: Exnárová 803/13, 040 22 Košice. 

II. Získavanie osobných údajov

Spoločnosť Compass + s.r.o. získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 a) priamo od svojich klientov pri uzatváraní zmlúv;

 b) od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelil jej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky, záznamom o vykonanej obhliadke a pod.)

Spoločnosť Compass + s.r.o. získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom kladiemie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

III. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Spolčonosť Compass + s.r.o. spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom:

 a) Plnenie zmluvy

 b) Compass + s.r.o.spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie zmluvy. Compass + s.r.o. poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie. Compass + s.r.o. uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

 c) Plnenie zákonnej povinnosti

 d) Compass + s.r.o. môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Compass + s.r.o. môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom. Compass + s.r.o. uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 e) Súhlas udelený dotknutou osobou

Compass + s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.
Compass + s.r.o. uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

IV. Príjemcovia osobných údajov

Compass + s.r.o. môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti Compass + s.r.o. sú napríklad osoby, ktoré pre Compass + s.r.o. zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. spolupracujúci právnik, spoločnosti poskytujúce IT služby, spolupracujúca účtovníčka a taktiež realitní makléri pôsobiaci v sieti  Compass + s.r.o. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre Compass + s.r.o. výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a Compass + s.r.o. v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Compass + s.r.o. neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ a EHP.

V. Poučenie o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 a) vyžadovať od spoločnosti Compass + s.r.o. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 b) ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré Compass + s.r.o. spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); Compass + s.r.o. je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 c) opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré Compass + s.r.o. spracúva („právo na opravu“);
 d) výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Compass + s.r.o. získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a Compass + s.r.o. nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak Compass + s.r.o. spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
 e) obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že Compass + s.r.o. o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“);
 f) získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Compass + s.r.o. v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 g) namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 h) namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti Compass + s.r.o., ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“); Spoločnosť Compass + s.r.o. nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
 i) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti Compass + s.r.o. s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 j) pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

VI. Poučenie doknutých osôb o uplatnení svojich práv

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb Compass + s.r.o. stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré Compass + s.r.o. spracúva. Compass + s.r.o. zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Compass + s.r.o. je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 a) osobne na adrese kancelárie Compass + s.r.o., Jantárova 30, 040 01 Košice;
 b) doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti Compass + s.r.o., Exnárová 13, 040 22 Košice;
 c) e-mailom na adresu spoločnosti Compass + s.r.o.: info@compassreal.sk